Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 36 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
důvodu kontroly zatížení ve­ dení atd. 2'iJíšíSSí_EE2Híl5i Prš revizích někdy vyskytne nutnost změřit proud v elektrickém obvodu např. tomu účelu nejlíp vyhoví kležíový ampérmetr. Vodič tak tvoří primární vinutí transformátoru, sekundárnímu vinutí připojeno vlast­ ní elsktrotasgnetické měřidlo. Železné jádro měřicího transformátoru dělené, je možné pákou rozevřít nasunout vodič, kterým protéká měřený proud.- Třídy přesností »ěřicíoh přístrojů: 0,1 0,2 0,5 1,5 2,5 5 Význam značek číselnicích měřících přístrojů zřej­ mý tabulky 11. Primární vinutí malém počtu závitů připojí proudového okruhu, jehož proud měříme.«5 0 střídavého proudu lze snadno měnit měřicí rozsah ampérmetru měřicím transformátorem proudu. Vlastní ampérssetr vnitř«!« odporu připojíme paralelně bočníku. Kdyby tak stalo, byl by pak celý primární proud proudem magnetizačním sekun­ dárním vinutí naindukovalo vysoké napětí, kterým bv se> poškodil« jeho izolace. . Jde vždy proudy nad přesnost měření nemusí být velká. Toto sekundární vinutí nesmí být nikdy provozu měřicí­ ho transformátoru rozpojeno. elektromagnetický ampérraetr proudovým měřicím transformátorem, který popsán následující stati. V obvodech stejnosměrného proudu používáme ampér- astry aegnetoelek trické» Chceme-li zvětšit rozsah ampér- metru, připojíme jej paralelně bočníku. Sekundární vinuti proudového měřicího transformátoru ampérsietrem spojeno nakrátko. Bočníkem nazý­ váme přesně nastavený odpor který zapojujeme sériově do obvodn měřeného proudu