Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 33 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
3* Jaké jsou předpisy pra jednotlivé r«hy jímacích zařízeni? . hLl222Xá„SiaElí„S-P2ÍEaSÍ„BI,62řl®Sá-SS8ÍÍÍSJ; Kovové nádrže potřebí umlsténé «vnitř budov ©patře­ ných hromosvoó»» musi dobře uzemnit» JseH-li méůrtm v feJ.íxkegfci hro«osvodis A-lil nei připouští ČSH 1390/ ěl.lt í Kovové Isěeai vyčnívající nad střech» b-aáowy a#jí f@ áaech gyýšsné bouřkové Činnosti spojit hrostesvaťí«® aebo sosnostaieě užasnit. Spěj® hyowosvod«* nebe useataěrl »ají být každých objektů opatřessých hromosvode® se lešení hromosvode» spojí najvySSí® bodě přefi re«pojovaeí svorkou. samostatné usemněaýets lešení se svod zemničl nechrání před mechanickým poákozsnlm,. ale místo připojeni musí být přístupné rezpejitelné. Kovové hmaty vyžssíva- jící nad terén- nutno v«divi spojit zenmiSi» ^-ISS£lt_SÍISn„S„SMll2StjJ,gaS2 «ÍMtlii* stromy *roa výšku» blízkostí mohott zvyšo­ vat ohrožení budovy blestaBi, ©patří hromosvodem, spo­ jeným hromosvodem budovy, popřípadě odafcrsRÍ vSsehny vétve sahající nad budovu* Aby zabránilo přeskok» ® stromu blízko stojící sbje&t, nutno dodržet vzdá­ lenost dobře vodivé pfidě Spatné vodivé Pfidi, mez,i stressem objekt«». Které objekty třeba vybavit hraaosfod«®1? 2* Druhy hromosvodů jejích části.m g/ |SS22é .» Kontrolní otázky: 1. 113/, musí aédris spojit hrommr&ůs», Kovové nádrže waistěné *smi nutno řádně s««nnii 3 na strojený *e»ai6, Nádrž ®ůle mít aaorníi, VSiSi aádri* arusi mít dva seanifie umístěné protilehlých tra­ nách* Při sussistěni několika nádrží jednom výkopu, nsfc- ao jejích zemniče vzájemní přepojit