Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 32 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ě2l2f2l'íisí_isíá52 Pokud jsou uvedené jeřáby používány dobu trvání ctavbv jako stabilní, nepojízdné, musí být době zvýše­ né bouřkové činností řádně uzemněny. tohoto důvodu stasí být všechny části uvedených konstrukcí dostatečně elektricky ¡»»ehaaieky pevné řádně všech spojích upravené._§5?síí2a!ií»s.y, bul svaření», nebe šroubovými apoji, za pomoci propojek síle min. íí. Uzemnění hromosvodu, který je připojeno překážkové osvětleni, nemá Hit vyděl zemní odpor než 2&. . Spoje musí být chráněny přsd me­ chanický» poškozením.,26 - spojeny nejbližšlm svodem hromosvodu. Kolej­ nice jeřábových drahs uležené nevodivých pražcích, í být propojeny přííaýBí spojí, min* každých Spoje Izs zhotovit ocelového drátu průměru mm, nebo oce­ lového pásku s».3£é!JSji. Stoupací ?edení osvětlení umístí dosahu žebříku, nejblíž« však 0,5 přívodního vedeni překážkového osvětle-aí mis té, kde začíná stoupací vedení, namontuje sada spolehlivě působících bleskojistek.SfSlSr8Í_S_StavSbSí_jeřáb2 Kovové konstrukce jeřábů jeřábových drah tvoří ná­ hodná jímací náhodná svodová zařízeni.JS£ébSIÉ. Připojení zemni svod musí být přístupné, rozpojítelné označené. Zemniče ukládají Jedné straně dráhy. Připojení kovových konstrukci je­ řábových drah zemní svody musí být přístupné, rozp©ji- telcé řádné označené. průřezu , Kolejnice jeřábových drah uzemni každých započatých/ 100 kratších drah ususí být provedeny minimálně dva zemniče. Kolejnice jeřábových drah snsí být vzájMsmě epolah» lirě «pejer.» •¿