Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 31 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Jeden avod může pro snadnějdi připojováni kovových hmot uvnitř objektu vést v nutné délce vnitřkem objektu. Jímací tyče musí být umístěny pod horním okraje® komínu ausí být rovnoměrně rozmístěny celém obvodu kosímu Maximální vzdálenost tyčí sebe smí být 2,5 tyčové jímače musí komín pře» vyčovat st. B vysokých Stihlých objektů mají být všechny zemniče hromosvodu zemi vzájeaně propojeny. Jeou-li vySál než nebo stoji-li ©sansě- le, ausí mít dva svody. Nekovové komíny železobetonové/ musí být opatřeny hroraosvody, upravenými podle požadavku pro vyeoké štíhlé objekty, II nekovových komínů doporučuje vést jede« svod poblíž vnějších stupaček, popřípadě použít těchto stupa­ ček jeko podpěr» Jakct náhodného svodu lze použít vnějšího ocelového žebříku předpokladu, jeho kovové části máji » 2 průřez aspoa 100 . Kotevní lana, která nejsou vodivě spojena zemí, musí být dolním konci spojena hro­ mosvodem nebo samostatně uzemněna. Kovové komíny, jejichž plást je dostatečně mechanicky elektricky pevný /průřez pláště nejméně 100 sse^/, nemusí být opatřeny hromosvody, ale musí být řftdaě uzemněny. Jímací zařízení kosinu může tvořit kovová koruna komí­ nu, popřípadě doplněná jímacími tyčemi-. Nemá-li komín kovovou korunu, musí tyčové jímače pod okrajem kouslnu vzájemně propojit* -¿»SĚ2Ííál^2SŠ_2SIÍ£j£Sí„SXS2líŽ26_llí61l8&_2feJS^ífi Všechny kovové části překážkového osvětlení musí být jednotlivých patrech svítidel nejnlžšim místě -. Tovární komíny kovové nekovové hubí být opatřeny hromosvody.Všechny kovové hasty vysokém štíhlé» objektu »asi být spojeny ¡se všewi blízkými svody. Uzemnění kotevních lan doporučuje zemí vzájemně propojit