Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 30 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
- •/ ebj#fcfcťli obdélníkového tvar« paaSrea šířky déle* 1:5« aenšla ss> počet evodů určuj« podle délky objektu tak, i. e/ objektů vyšších než ausí být každých a /i ««počatých/ obvodu pňdoryen svod* Objekty Stihlé» vyšší než nebo stojící ssassjeesě* musí aít aini- aálftt'2 «vody, S<!!!. £^_Yis2lě_Ěííí!ié„25JSÍíil Vysoké Stihlé objekty jako jsou věže, rozhledny, ko­ míny, chladicí věže, stožáry apod. ., jsou-li vyšil než 30 nusí být opatřeny jímací» zařízením sin. Zkušební svorky spojů a uzeanění® musí být přístupné řádně označené. Kovový plášt budovy ocelové konstrukce »podala okraji spojí uzemněním. Jímací zařízení střese volí podle druhu střechy nebo objektu. dvěma svody, umístěnými pokud možno protilehlých stranách.® každých sepočatýeh/ délky hř«b«ne připadá jed®® svod, b/ objektů obdélníkového tvaru poaéraa tiřky délee větší* 1:5 objektů členitých, po£et svodů určuje podle délky obvodu budovy tak» každých i zepočstých připadá jeden svod. Počet spojů uzemněni«» musí odpovídat počtu svodů, určených podle půdorysných rozměrů budovy. Plocha spojů mezi panely spojů mezi díly ocelové konstrukce musí alt ain* průřeK 100 tmP.?SS2II„S_l2Z2Sll„EíéÍSIS_5_6HÍ2XX„l_22tl2f2H-S2SfS£Sl2l S výša uvedených budov nevodivou střechou volí jlaaef zařízení jako budov vícepodlažních nebo výško­ vých /podle druhu střechy/. Kovový plásl budovy nebo oce­ lovou konstrukci budovy lze použit jako svodu předpo­ kladu, kovové panely pláště části ocelové konstrukce jsou řádní elektricky mechanicky pevné