Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 29 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
84/t .3§_5/ Ks vícepodlažní budovy, zastřelené střechou sedlo­ vou, valbovou, polovalbovou apod* zpravidla inmtalajl hřebenová jímací zařízení, případě nutností doplněná jímacími tyÉemí» Ma vícepodlažních budovách výškových budovách se střechou rovnou, peltovoa, sedlovou aalýss »klene» se zpravidla asaatssjí kombinované jíssací soustavy, odvoze- né mřížové soustavy, často doplněné jlnasíml tyčemi«. Za hlavní rozvod těchto soustav povážeje vedeni po obroda střechy. Uzemnění kotev stožárů ». Jímací seií&tava střeše smei být řešena tak, aby žádný bod střechy nebyl vzdálen jíma­ cího zařízení více než Všechna souběžné v«denl na střeše musí být obou koncích spojena vedení* p® obvodu střechy, místech křižováni musí být jímací vaděni vxéjeesně pevně spojena» Velké koym nekovové Jsoastrtake® střeš® se ehráaí jímacím vedení®, popř. tyčovými jíawčl.pravidle z*»i propojují páskou.9 ieiení hromosvodu některých zvláštních objektech 9£. 21.- Samostatně stojící ssntéaa vidy dosti áitnnfm hromosvodem.YÍseE24igžsí. Izolátory^ kotevních lánech je nutno přemostit jiskřištl, aby povrchové přeskoky n*- poškodily. Proto sassí být její nosně í&stl dobře uzem­ něny, včetně kotev. Počet svodů vícepodlažních budov výškových budov sa voli padle půdorysných rozměrů budovy, podle členi­ tosti budovy podle výšky budovy /vis ČSN 1390, či. Velíté kovové koastrakc® střeš® fasádě snm být spojssy s hromosvodem.a„iíS!s2iá-6aá2ii-^ssá