Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 24 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
21. 754/ . Spojí-li uvažovaná kovová hmota spodní části s uzemňovací soustavou, odpadne vzorci člen závislý na odporu uzemnění, takže Je-li mezi kovovým předmětem hromosvodem stěna z nevodivého materiálu nebo cihel, nahrazuje tato stěna vzdužaos vzdálaneet rovnou pětinásobku tlouéiky stěny.- Z uvedených způsobů vylepšení uzemnění 'roli řešení, které pro daný případ nejvhodaějši nejhospodárnější. Je-li třeba, kombinuji dva tři uvedené způsoby. Přeskoků® lze zabránit buá izolací těehto kovových hmot, nebo jejích spojením a hromosvode»» Izolace spočívá dodržení dostatečné vzdá­ leností mezi zařízením hromosvodu kovovým předmětem.6 Kovové hmoty blízkosti hromosvodů Přibližuje-li hromosvod velkým kovovým hmotám na povrchu nebo uvnitř budovy, vzniká nebezpečí indukova­ ných nábojů. První člen vzorce vyjadřuje vliv úbytku napětí na uzemnovací soustavě, druhý induktivním odporu hromosvo­ du.nebo dokonce přeskoku. Požadovaná vzdálenost stanoví vztahu: í a 0,2 -=— /53/ Í0a kde požadovaná vzdálenost metrech S celkový odpor uzemňovaeí soustavy Q, t délka jednoho svodu setrech n počet svodů. Doporučuje způsobu nebo použit již při základní* provedení uzemnění hromosvodu, nebol tato řešení přispíva­ jí zmeněení zemního odporu zaručují rovnoměrný rozptyl bleskového proudu země