Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 23 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
přidáním paprsko­ vého zemniče; d/ propojením jednotlivých zemničů zemi; e/ vytvořením okružního vedení zemí spojujícího všechny zeamiče; i/ připojením uzemnění hromosvodu náhodné zemniče, které vykazují vhodný zemní odpor /např.- Obr. Zakřiveni svodu hromosvodu tamní odpor zemniče jednoho svodu nemá být obvyklých půdních podmínek větší než iStSJi, Helze~li běžnými zemniči dosáhnout tohoto zemního odporu, je nutno zlepšit uzema&ní, aby zajistila správná funkce hromosvodu. . vytvořením tzv. vodovod/; g/ uložením zemničů pokud možno vlhké půdy, nikoliv však vody. Nedosáhne-li ani pak uvedené hodnoty, není třeba na velikost zemního odporu této uzemóovaci soustavy dbát, pokud nemá vliv ochrana před nebezpečným dotykovým napětím -elektrických zařízení. vodivého lož« kolem zemniče/; b/ zvětšením počtu zemničů; c/ prodloužením zemního vedení, popř. Uzemnění lze zlepšit některým těchto případů: a/ obložením zemničů půdou nebo látkou dobrou vodivostí /tj