Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 12 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Této normě musí odpovídat provedení elektric­ kých instalací bytech, úřadech, školách, administrativ­ ních budovách apod. Slouží tomu specializované prodejny technických norem, které jsoa každém krajském městě.1 Elektrické instalace budovách občanské výstavby Hospodárné provedení elektrických zařízeni budo­ vách pro bydleni budovách občanské výstavby řeší ČSN 5200.- souvisejících a«ren, něhož dovíme. Nahlédnete-lí seznamu norem plat­ ného lednu 1981 zjistíte, ČSN 5200 měla své­ ho vyhlášení /červenec 1972/ dvě změny sice změnu a/ květnu 1976 změnu b/ záři 18S0, I když nejsou příliš zásadní, nezapomeňte opatřit. Jaké jsou občanské výstavbě dovolené úbytky napětí u vývodů světelných, pro topidla vařidla ostat­ ních vývodů? 4. Kontrolní otázky: 1. Jaká skladba technické normy? 2» Jakým způsobe® jsou vyhlašovány zněny norem? Věst­ níku Úřadu pro normalizací měření každoročně vydávaném Seznanm platných norem/ 3. Zapamatujte označení rozsahy jednotli­ vých prostorů bytových koupelnách sprchových kabi­ nách předepsané provedení elektrické instalace. 20. nalezneme další inforsaace. Jak jistí ochranné transformÁtorky? . Jak jistí světelné obvody? 5. Další norma, kterou samostatně prostudujete je ČSN 5215. Při studiu normy se zaměřte části významné pro revizní činnost. Jak jisti tepelné spotřebiče? 7. Jak jistí zásuvkové obvody? 8