Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 10 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
/. NĚKTERÁ PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ V předchozích kapitolách Jsem seznámili vše­ obecně platnými íássdasssi směřujícími zajištění bezpeč­ nosti elektrických zařízení. ochrana před nebezpeč­ ný® dotykový* napětím, dimenzování jištění vodičů, kla­ dení různých tírubů vedení, provedení elektrických rozvod­ ných zařízení zařízení různých prostředích základní předpisy pro připojování elektrických přístrojů spotře­ bičů. Tí« jssie získali všeobecný přehle problematice bezpečnosti všech částí elektrických zařízení. Některé druhy elektrických zařízení č**sto opakují, proto byly normami natolik typizovány, nich není například nutné pracně prová­ dět volbu průřex» vodičů jištění podle ČSN 1020 /Elektrizaca budovách pro bydlení budovách občanské výstavby/.- 20. B některých zařízení působí další aspekty, zvyšující ne­ bezpečnost elektrického zařízení pro osoby nebo pro ma­ jetek, /Elektrická zařízení koupelnách, umývárnách, sprchách, akumulátorovnách, zdravotnické elektrické pří­ stroj« apod. Jsou zejména: ČSN 1090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení /li Č3N 1301 Předpisy pro elektrické zařízení kinech /197« ČSN 1310 Elektrická zařízení divadlech jiných stavbý pro kulturní účely /1969/ ČSN 1330 Předpisy pro elektrická silové zařízení po­ jízdných převozných prostředcích /1976/ ČSN 1340 Elektrická zařízení výtahů /1969/ ČSN 1370 Předpisy pro elektrická zařízení svítícími trubicemi /1974/ ČSN 1553 Předpisy pro trakční vedení průmyslových elektrických drah /19S6/ ./ Pře taková další elektrická zařízení byly zpracovány zvláštní nor<ny, řsšící jejich provedení. Jiné ežektrická nařízení musí zajišíovat bez­ pečnost nsjen svoji vlastní, ale bezpečnost zařízení, jemuž slouží /Elektrická zařízení výtahů, jeřábů atd. Pro prová­ dění revizí však nestačí