Energo magazín pro zákazníky a partnery sektoru Energy 1.2012

| Kategorie: Časopis  | Tento dokument chci!

Vydal: Siemens, s.r.o. Autor: Siemens, s.r.o.

Strana 5 z 12

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
siemens. K 30. K dosažení symbolických milníků mezitím došlo, což lze jistě považovat za vhodnou příležitost pro malé ohlédnutí i zamyšlení do budoucna. Zhášecí systém s patentem Všechny vypínače Siemens pro Českou republiku pocházejí z vý- robního závodu v Berlíně. u přečerpá- vacích vodních elektráren). Alespoň tedy hovoříme-li o bezúdržbových a bez- revizních intervalech časových, které v praxi převažují v naprosté většině případů (dřívější intervaly dané četností a jmenovitými para- metry spínání nastupují v praxi jen výjimečně, u nás např. vypínače pro sítě vvn a zvn České republiky.Vypínače 245 (v podélném dělení) a 123 kV v jedné z rozvoden z rozvoden vlastní spotřeby JE Dukovany 2 Vypínače 3AP1FG a 3AP1FI-123 v elektrárně ČEZ Chvaletice 3 vypínačů 3AP1FI-123 kV pro ČEZ, Kletné 4 vypínačů 3AP2FI-420 kV pro ČEPS, Kletné 2 3 4 Již v příspěvku „Dodávky nekonvenčních a zapouzdřených rozvoden vvn pro ČR“ v Energu 2011/1 jsme vás s vděčností i hrdostí informovali, že v nejbližší době očekává firma Siemens objednávku, resp. Od roku 2000 uskutečňují již zmíněné dodávky vypínačů 3AP2FI-420 kV pro ČEPS. U vypínačů přitom dochází k první rozšířené kontrole nejdříve po 10–12 letech a k vlastní revizi spojené s otvíráním prostor plněných plynem SF6 dokonce až po dvojnásobné době. Zdejší počátky spínací techniky datují už k roku 1910. Ve světové premiéře v ČR Od roku 1996 tak mohly být vypína- če typu 3AQ postupně nahrazovány novou a doposud aktuální typovou řadou 3AP. dodávku „jubilejního“ 1000.ON /dříve JME/ 141 ks, PREDistribuce 26 ks, celkem 610 ks), ale také v elek- trárnách ČEZ (45 ks), ostatních elektrárnách a teplárnách (42 ks),  napájecích stanicích Českých drah (45 ks) i průmyslu (76 ks). 2012 bude již tedy pro sítě dodáno 1000+1 ks vypínačů vvn (z tohoto počtu přes 800 ks dnešní řady 3AP), z nichž • 176 ks nachází v přenosových sítích (157 ks v soustavě 420 kV a 19 ks v soustavě 245 kV), • 7 ks vypínačů 72,5 u ČEPS nasazeno v terciárech systémo- vých transformátorů • a zbývající vypínače 123 jsou v provozu nejen u rozvodných společností (ČEZ Distribuce včetně jeho předchůdců SČE, SME, STE, VČE 443 ks, E. Zajištěné servisní služby Nejen pro vypínače, ale pro všech- ny produkty vvn Siemens samo- zřejmě také poskytujeme záruční a pozáruční servis, a to s využitím vlastního servisního střediska v ČR, u vypínačů v návaznosti na cen­ trální celosvětový servis zajišťovaný z mateřského výrobního závodu v Berlíně. nejprve pouze s jedním společným pohonem pro trojpólové opětné zapínání (dále jen OZ), pro Válcovny plechu Frýdek- -Místek. V praxi tento servis ve značné míře omezuje na šéfmon- táž, uvádění do provozu a pláno- vanou údržbu. První dodávky vypínačů 3AP do ČR byly realizovány v roce 1997, úplně první dodávka, a to pět vypínačů 3AP1FG-123 kV, tj. Za zmínku snad stojí sku- tečnost, některé dodávky do ČR byly dokonce světovými premiérami, a to dodávky vypínačů 3AP1FI-123 kV (pro jednopólové i trojpólové OZ) pro tehdejší JME Brno a vypínačů 3AP1FB-123 (pro dvoupólové i trojpólové OZ) pro České dráhy. www. V roce 1973 vyvinul a patentoval Siemens již výše zmiňovaný zhášecí systém využívající vlastní energii oblouku, k jehož komerčnímu využi- tí z jeho strany došlo sice o 23 let později, ale úspěšně využívá dodnes. Konstrukce pohonu již s výhodou uzpůsobena minimálním nárokům na vnější zhášecí energii prakticky pouze v oblasti menších provozních proudů, a potřebná do- dávaná energie tak omezuje téměř výlučně na vlastní mechanismus pohonu.2012 Energo. 1000+1 S vypínači řady 3AP jsme zahájili úspěšnou cestu k našemu nyněj- šímu vynikajícímu postavení také na českém trhu. V roce 1960 byl zahájen výzkum a vývoj spínací techniky vvn využívající plyn SF6 , v roce 1964 byl vyroben první vypínač SF6 245 kV.cz/energy 1. Mimořádná provozní spolehlivost Minimální nároky na servis jsou možné díky mimořádně vysoké provozní spo- lehlivosti (střední doba mezi poruchami „MTBF“ dnes činí již více než 4 000 let a dále narůstá, pro samotnou proudo- vou dráhu dokonce více než 10 000 let) a vysokou plynotěsností (únik plynu SF6 činí méně než 0,5 % ročně a „MTBF“ mezi poruchami způsobenými netěsností již činí dokonce více než 100 000 let)