Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 99 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
vychýlení ručky gal- vanometr vyrovná nulu otáčením kruhové stupnice.Měřený odpor zapojí svorky přístroje přepínač nastaví největší hodnotu, označenou 000. Při neznatelné výchylce přepne přepínač menší rozsah. Mimoto může být vinutí spojeno buď hvězdy, nebo trojúhelníku. Ah, který může být zatížen proudem až Nehodí měření roznětek. některých případech, např. polarizač­ ní elektromotorické napětí nebo při měření odporu zemničů nenastal elek­ trolytický účinek, měří střídavým proudem, který získá bzučákem; k vyrovnání můstku místo galvano­ metru použije telefonního sluchátka. M ůstek ega podobné uspořádání jako můstek Omega Mů­ žeme jím měřit činné odpory odpory elektrolytické odpory zemničů. Přesně nastavíme nulovou polohu tehdy, jestliže tlačítko vypí­ nače nebudeme držet trvale stlačené, nýbrž zapneme jen krátkodobě ně­ kolikrát opakovaným stisknutím. Smysl otáčení přepínače rozsahů kruhové stupnice shodný smyslem výchylky ručky galvanometru. Potom stiskne tlačítko, kterým zapojí baterie, sleduje výchylka galvanometru nulové polohy. M ůstek Omega princi­ pu Thomsonova můstku. 101 . vpravo, dosáhneme toho otáčením přepínače nebo stupnice také vpravo opačně. Aby působením stejnosměrného proudu v elektrolytu nevzniklo tzv. Dají jím měřit odpory rozsahu 0,0001 do 20 měření používá výhradně vnějšího zdroje baterie asi min. Obdobné případy budou také vyskytovat při měření tepelných spotřebičů. Potřebujeme-li vychýlit ručku např. nastavení nulové polohy čteme měřenou hod­ notu otáčivé stupnici proti rysce označené vynásobíme konstan­ tou právě pod ležícího poměrového přepínače. při měření velikosti odporu jednotlivých fází motoru, nebudou vyvedeny všechny začátky nebo konce vinutí svorkovnice. vinutí motorů, transformátorů, cívek, odporových spirál různých spotřebičů, spouštěčů apod. Ohmmetry nebo odporové můstky jsou velmi vhodná měřidla zjištění velikosti odporů, např