Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 100 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Budou-li všechny odpory stejné velikosti, bude hodnota jednoho odporu 3/2 naměřené hodnoty mezi dvěma svorkami. 68b). Budou-li naměřené hodnoty stejné nebo jen málo rozdílné, bude hodnota jednoho fázového odporu polovinou naměřené hodnoty, např. Příklad: Mezi svorkami 1—2, 1—3 2—3 byla vždy naměřena hodnota 120 Velikost každého odporu bude 3/2. 68. P zapojení odporů (fází) tro eln budou mezi dvěma libovolnými svorkami zapojeny dvě paralelní větve, nichž jedna ze dvou odporů spojených sérii (obr. 120 180 O.spojení hvězdy nepřístupném uzlu označíme jednot­ livé svorky písmeny Pak budeme měřit vždy součet dvou odporů zapojených série. 68a). Budou-li např. Měření odporů spojených: Příklad: spotřebiče za- a) hvčzdy, trojúhelníku , pojeného hvězdy byly naměřeny hodnoty odporů: mezi svorkou 1—2iži_2 150 mezi 1—3Ri~3 190 mezi 2—3íž2-3 220 Hodnota odporu připojeného svorku bude H ~f- 150 -j- 190 220 Ri 0 Obdobně vypočítáme hodnotu odporu 130 Tím, že měříme velmi malým proudem, nebude měřený odpor při měření za­ hřívat. Zjištěná velikost odporu bude platit pro teplotu, při které měřilo, a proto také teplotu okolí poznamenáme záznamníku měření. 102 . tepelného spotřebiče technických důvodů velikosti jednotlivých odporů různé nebo naměříme-li rozdílné hodnoty při měření odporů fází motoru, vypočí­ táme naměřených hodnot velikosti jednotlivých odporů ze vzorců: Bi R, b 2 b 2 b 3 Bi- B2 Ri-2 --- -3 R ----- 2 Obr. Zjistíme celkem tři hodnoty odporů, Ri-2, Ri-z a Ri-3 (obr