Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Státní nakladatelství technické literatury

A P C B Receptář pro elektrotechnika Státní nakladatelství technické literatury (1998)

Receptář obsahuje podrobné předpisy pro přípravu různých vyzkoušených a v provozu osvědčených prostředků na lepení, tmelení, čištění kovů, skla, dřeva a jiných materiálů, jejich povrchovou úpravu a pájení. Jsou zde popsány i speciální inkousty, různé mazací prostředky, nátěrové hmoty, impregnační prostředky, antistatické látky, chladicí a nemrznoucí směsi a problematika výroby plošných spojů. Receptář je určen technikům, mistrům, dělníkům, zlepšovatelům a širokému okruhu zájemců o nejrůznější recepty, návody a výrobky.

A P C B Základy elektrotechniky II. Státní nakladatelství technické literatury (1993)

Učebnice seznamuje nejdříve se základy kreslení elektrotechnických schémat a dále probírá fyzikální základy elektrotechniky, vlastnosti a charakteristiky elektrických přístrojů a strojů a vysvětluje výrobu a rozvod elektrické energie včetně jejího využití v oblasti elektrické trakce, tepelné techniky a osvětlování. Je určena žákům 2. a 3. ročníků elektrotechnických učebních a studijních oborů středních odborných učilišť.

A P C B Využití základnových a náhodných zemničů Státní nakladatelství technické literatury (1991)

Publikace přináší praktický návod pro využívání základových a náhodných zemničů. Obsahuje podrobné kontrolní výpočty, grafy, tabulky a příklady provedení. Důraz je kladen zejména na ekonomické dimenzování uzemnění při zajištění větší bezpečnosti, životnosti a provozní spolehlivosti. Publikace je určena projektantům, pracovníkům technického rozvoje, investorům a montážníkům všech druhů staveb.

A P C B Obvody zesilovačů a přijímačů Státní nakladatelství technické literatury (1991)

A P C B Radioamatérské konstrukce 4 Státní nakladatelství technické literatury (1990)

Kniha obsahuje návody na stavbu elektroakustických zařízení, nízkofrekvenčních zesilovačů, elektronických měřicích přístrojů, generátorů a dalších elektronických přístrojů a zařízení. Kniha je určena především zkušeným radioamatérům.

A P C B Dioda, tranzistor a tyristor názorně Státní nakladatelství technické literatury (1989)

Kniha podáva názorný výklad principů činnosti a vlastností základních druhů nejpoužívanějších polovodičových součástek, tzn. diody, tranzistoru a tyristoru. Výklad nepředpokládá předběžné znalosti v oboru polovodičové techniky. Kniha je určená širokému okruhu zájemců o polovodičovou techniku.

A P C B Operační zesilovače v automatizační technice Státní nakladatelství technické literatury (1989)

Kniha obsahuje základní informace o operačních zesilovačích. Seznamuje čtenáře s vlastnostmi a s hlavními druhy operačních zesilovačů, s technikou jejich měření a zapojení ve zpětnovazebních operačních sítích i s jejich použitím ve vyhodnocovacích, měřicích a regulačních obvodech v automatizační technice. Kniha je určena širokému okruhu čtenářů se středním vzděláním, kteří se zabývají návrhem, měřením a použitím obvodů, přístrojů a zařízení s operačními zesilovači v automatizační, měřicí a výpočetní technice.

A P C B Navrhování venkovních vedení vn a nn Státní nakladatelství technické literatury (1989)

Kniha nejdříve pojednává o dokumentaci a přípravě staveb a dále jsou podrobně probírány elektrický i mechanický návrh vedení, volba trasy, stožárů a izolátorů. Závěr je věnován problematice křižování, souběhu a ochranám vedední. Je určena projektantům , technikům, konstruktérům a montážním pracovníkům projektových, investorských, montážních a provozních organizací.

A P C B Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách Státní nakladatelství technické literatury (1989)

Základy elektrotechniky, které se vyučují na středních průmyslových školách elektrotechnických, představuji souhrn teoretických i praktických znalostí, které jsou pro žáky nezbytné při studiu dalších odborných předmětů. Aby tyto znalosti měly trvalý charakter, je nutné doplnit, rozvíjet a aplikovat teoretické poznatky na příkladech a úlohách, zadávaných jako školni nebo domácí úkoly. Řešení číselných příkladu a úloh pomáhá při upevňování základních elektrotechnických zákonů, vztahů a pravidel a vede k jejich dokonalému osvojení.

A P C B Práce na elektrických zařízeních (1987) Státní nakladatelství technické literatury (1987)

Kniha v první části podrobně vysvětluje vyhláš­ku 50/1978 o odborné způsobilosti v elektro­technice a dále probírá všechny potřebné zákony, vyhlášky, předpisy a normy, které musí pracovník znát při příslušné zkoušce. Ve druhé části jsou pak uvedeny příklady učebních a zkušebních otázek včetně správných odpovědí. Kniha je určena širokému okruhu pracovníků, kteří vykonávají činnost na elektrických zařízeních nebo tuto činnost řídí.