Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 94 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Obr. Měření činného odporu voltm etrickou etodou c) y Ohmmetry Jsou určeny pro přímé zjišťování velikosti činného odporu. 62. Měření činného odporu voltm etrickou etodou; schém zapojení Obr. Předpokladem přesnosti měření také to, aby vnitřní odpor použitého zdroje vzhledem velikosti měřeného odporu byl zanedba­ telný. Plochá čerstvá suchá baterie 4,5 vnitřní odpor asi Í2, tedy zanedbatelný. 96 . Pro výpočet odporu podle obr. 100 Q/V.poloze přepínače přečteme napětí U2nebo počet dílků a2. Pro měření malých odporů třeba voltmetr malým vnitřním odpo­ rem, např. Stupnice ocejchována přímo ohmech. Měřicí soustava otočnou cívku (stejnosměrná) zdrojem proudu suchá baterie, činnost ohmmetrů spočívá tom, měřený odpor přídavným předřadníkem vlastnímu měřidlu. 61. Baterie skladované delší dobu miniaturní baterie mají odpor značně velký, zkreslily výsledek měření. Podle velikosti měřeného odporu se mění výchylka ručky měřidla. bude platit úměra Ui JRX nebo («i a2) v, ze které vypočítá nebo Rx v U\ U2 U2 RX -Kv — a2 a2 Měřitelnost odporů zhruba taková, zjistit nejmenší hodnota Rx 0,2jBv největší hodnota 8Rv, kde vnitřní odpor volt­ metru. Dají také použít proměřování různých obvodů, vyhledávání konců vodičů apod