Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 93 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Spirálu budeme zkracovat takovou délku, kdy naměřených hodnot proudu napětí bude platit: E O Měření voltmetrickou metodou Budeme měřit stejnosměrným proudem. 0,3 (300 mA) volt­ metr Zapojení uděláme podle schématu obr.zapojení podle obr. 60. 61. napětí 4,4 Měřeným odporem bude procházet proud I = U_ It 4,4 30 0,15 A Použijeme ampérmetr měřicím rozsahem např. měření potřebujeme voltmetr magnetoelektrické soustavy známým vnitřním odporem. Nejdříve změří napětí zdroje Ui v poloze přepínače nebo přečte jen počet dílků Druhé měření uděláme . a) Ua * U__ b) Obr. ěření éinného odporu voltm etrem pérm etrem : a) voltmetr připojený svorky měřeného činného odporu, voltmetr připojený paralelné ampérmetru a měřenému činnému odporu K měření použijeme zdroje proudu dvou článků akumulátorové baterie, tj. Příklad: Potřebujeme odporovou spirálu, která mít zastudena odpor O. Odpor ampérmetru vzhledem měřenému odporu zanedbatelný. 60a. 60b. Schéma zapojení nakresleno obr. Podstatou této metody to, měřený odpor zapojí série voltmetrem, tím se změní výchylka ručky voltmetru úměrně velikostí měřeného odporu