Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 81 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
83 . Velikost výchylky závisí ampérmetru čtverci (druhé mocnině) proudu, proto jeho stupnice nerovnoměrná. 50a). 50b).y Přívodními pružinami může procházet proud jen asi Při zapojení obou cívek série, tak jako voltmetru, avšak bez předřadného odporu, se přímo měřit proud asi 0,1 (obr. Pro měření proudu nad 1 zapojují cívky paralelně, tak, série první cívkou zapojen Obr. rozsah nad A odpor, který funkci bočníku, série otočnou cívkou větší předřadný odpor (obr. Zvětšení rozsahu bočníkem naráží obtíže kompenzaci vlivu oteplení kmitočtu, proto ampérmetry elektrodynamické soustavy vyrábějí jen asi obvykle dvěma rozsahy. Elektrodynam ický pérm etr: a) rozsah 0,5 1A. 50