Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 80 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Před jejich účinkem před účinkem zemského magnetického pole přístroje chrání uložením měřicího ústrojí feromagnetického krytu. Vliv cizích magnetických polí značný. 49). Obr. Elektrodynamické voltmetry ampérmetry zhotovují jen jako velmi přesné laboratorní přístroje třídou přesnosti 0,2. Jsou cejchovány stejno­ směrným proudem, cejchování platí pro střídavý proud, jsou tedy přes­ nými přístroji pro proud střídavý. poslední době nahrazují přístroje feromagnetické, nichž se již také dosáhlo třídy přesnosti 0,2 které hodí měření jak střídavého, tak stejnosměrného napětí proudu.12. proud 0,5 Voltmetr do rozsahu 300 odpor 000 tj. E lektrodynam ický voltm etr 82 . Voltmetry pří­ strojů národního podniku Metra mají rozsah 7,5 750 Nevyrábějí se s menším rozsahem, neboť dosa­ žení plné výchylky bylo třeba velkého proudu. Tím stupnice nerovnoměrná značně zhuštěný počátek. Používají měření zkušebnách a tam, kde záleží přesnosti. voltmetr typu Metra PsLL pro rozsah 7,5 odpor tj. Toto pole zmenší tím, že oba přívodní vodiče stočí je­ den pramen. proud jen 0,05 Výchylka ručky elektrodynamického voltmetru úměrná čtverci napětí. Ručka, která upevněna ose otočné cívky, udává velikost měřené ve­ ličiny. Např. a) é v y Voltmetry mají obě cívky spojeny do série; nim série připojuje předřadník (obr. 49. Y E CKÉ Y Měřicí přístroje elektrodynamické soustavy mají cívku pevnou otočnou. Slouží také kontrole jiných měřicích pří­ strojů. Průchodem proudu cívkami vzbudí každé nich magnetické pole. Rušivě může působit magnetické pole, vyvolané proudem přívodních vodičů měřidlu. Vzájemným působením magnetických polí natočí otočná cívka