Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 78 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Označení prim árních svorek písmeny K—L sekundárních k— je pro zachování stejné polarity (směru) proudu primární sekundární straně. Při obrácené polaritě jednoho nich nemusí být tato chyba zjevná. 48b. Velký přepínač dáme polohy malý polohy stisknutí tlačítka ukáže galvanometr výchylku, jejíž velikosti nezáleží. Kdyby měřicí transformátor proudu připojil jen ampérmetr, nezáleželo polaritě, výchylka ručky byla správnou stranu. wattmetru elektroměrů několika soustavami jsou v jednotlivých fázích měřicí transformátory proudu. Činnost pří­ stroje spočívá tom, při navinuté sekundární cívce, stejném smyslu jako primární, indukuje připojení primární strany stejnosměrný zdroj napěťový impuls stejné polarity, jako proud primárním vinutí, a vypnutí zdroje impuls opačný. Při měření postupuje tak, svorky K—M L—N připojí primární a svorky k—m 1—n sekundární vinutí transformátoru odpojeného od sítě. Měřicí rozsah ampérmetrů rozsah ampérmetru do 10 Při shodném zapojení stejném převodu měřicích transformátorů proudu nebude ručka ampérmetru ukazovat. Měřicí přístroj bude ukazovat, avšak jeho údaj bude nesprávný. Kdyby ručka galvanoměru nevychýlila, bud’ sekundární vinutí pře­ rušeno, nebo vybitá baterie. Zdrojem proudu kapesní baterie 4,5 V. Zkoušeěkou lze zjistit polaritu jak měřicích trans­ formátorů proudu napětí označení svorek M—N m—n platí pro transformátory napětí), tak transformátorů energetických. Oba měřicí transformátory proudu zapojíme série do sekundárních obvodů zapojíme ampérmetry podle schématu obr. Pak bude třeba zjišťovaného transformátoru označit sekundární 80 . Při nesprávné polaritě vychýlí opačným směrem. Schéma zapojení zkoušečký je nakresleno obr. Potom se přepne malý přepínač polohy znovu stiskne tlačítko. Označení sekundárních svorek měřicího transformátoru proudu přezkou­ šíme, nebo neoznačeného označení zjistíme, porovnáme-li neoznačený měřicí transformátor jedním správně označeným měřicím transformáto­ rem proudu. Při malé výchylce ručky přepne podle potřeby velký přepínač číslici 1. 48a. Při nestejném převodu ukáže ručka ampérmetru rozdíl údajů ampérmetrů A2. jed- nofázového wattmetru elektroměru projeví nesprávná polarita opačným momentem ústrojí. Zkoušečka polarity transformátorů Není-li polarita označena, zjistit měřidlem typu Metra ZT, nazý­ vaným zkoušečka polarity transformátorů. Ukáže-li ručka ampérmetru součet hodnot ampérmetrů Aj, znamená to, že sekundární obvody měřicích transformátorů proudu nejsou souhlasně zapo­ jeny. Bude-li polarita transformátoru správná, vychýlí ručka krátkodobě stejném směru jako dříve