Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 76 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Ochrana před nebezpečným dotykem Aby při průrazu vyššího napětí sekundární stranu měřicího transfor­ mátoru proudu nevzniklo nebezpečné dotykové napětí celém sekundárním obvodu také pro ochranu měřidel před spálením, uzemňuje každého transformátoru jeho jedna sekundární svorka. 10.Tab. rům érná spotřeba běžných ěřicích přístrojů Soustava Spotřeba proudové cívky A Spotřeba napěťové cívky 100 Poznám ka F erom agnetická (elektrom agne­ tická) 2 VA E lektrod ynamic VA M agnetoelektrická se stykovým usm ěrňovačem 2 0,05 0,2 W W att- m etr elektro- dynam ická 1,5 VA fero- dy namická 1,5 1,2 3,5 VA Indukční elektro­ m ěry 0,6 0,8 0,8 1,2 /4V jedné cívce Fázo- m ěr fero­ m agnetická 0,5 3,5 VA fero- dynam ická 5 jednokvadrantové a dvoukvadran- tové 20 čtyřkvadrantový Synchronoskop 3,5 obvodu generá­ toru 1 7,5 obvodu sítě a elektroměr. zkratování sekundárních svorek transformátoru proudu je nich nulové napětí potom zapojování nebo odpojování přístrojů je bezpečné. Odpor zemniěe mít odpor 78