Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 75 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
tj. Při výměně měřidla, např. Při vzdálenosti např. Je-li vzdálenost spojovacího vedení větší, budeme počítat také spotře­ bou tohoto vedení. Kdyby zůstal sekundární obvod roz­ pojen, byl transformátor přesycen magnetizaěním proudem sekundár­ ním vinutí indukovalo značně vysoké napětí, 500 které je životu nebezpečné. Proto se často tam, kde vystačilo přímým měřicím rozsahem, osazují měřicí transformátory proudu převodové ampérmetry.m2 2 10 35. Příklad: sekundárním obvodu jsou zapojeny měřicí přístroje spotře­ bou: ampérmetr YA, proudová cívka wattmetru VA, proudová cívka elektroměru YA, celkem VA. Vyrábějí se zkratovací svorkovnice, které vkládají např. 0,22 0,22 5,5 VA Celkové zatížení měřicího transformátoru proudu bude P 5,5 14,5 VA Zvolí jmenovitá zátěž VA. Upozornění. celkové délce spojovacího vodiče při hliníkovém vodiči průřezu 2,5 mm2, který postačí pro proud vypočítá ztráta vedení, také jeho spotřeba. Svorky musí být spojeny buď nakrátko, nebo musí být sekundárním obvodu zapojena alespoň jedna proudová cívka některého měřidla.chráněny proudové cívky měřidel před účinkem zkratových proudů. Spotřeba (zátěž) cívek běžných měřicích přístrojů uvedena tabulce 10. Prochází-li primárním vinutím transformátoru proud, ne­ smějí být jeho sekundární svorky rozpojeny. Odpor spojovacího vedení bude: 2lm 7 rr. mezi transformátor proudu 77 . Zátěž měřicího transformátoru proudu Měřicí přístroje zatěžují svou spotřebou proudu měřicí transformátor.2,5 0,22 O Při proudu bude ztráta (spotřeba) spojovacím vedení P 52. Propojení měřicími přístroji musí být pro­ vedeno tak dobře, aby nedošlo ani náhodnému přerušení. Poznámka: ěřicí transform átory proudu, které jsou jistících podobných obvodech, volíme naopak velké nadproudové číslo. rozváděči, nesmí odpojit měřicí přístroj, dokud není sekundární vinutí spojeno nakrátko, odpojených koncích by vzniklo nebezpečné napětí. jme­ novitou zátěží, která udává voltampérech [VA]. Aby touto zátěží nepřekročily dovolené chyby při jmenovitém sekundár­ ním proudu, musí zvolit transformátor dostatečnou dovolenou tzv