Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 70 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
A 72 . bude jednofázový odběr při indukčním zatížení přibližně — = 7,5 kW. Přitom lhostejné, kterých dvou fází vloží měřicí transformátory proudu. Pak dal 5 měřit největší proud /c, '—- 180 ten odpovídal O největšímu měřicímu rozsa­ hu ampérmetru, tj. bude odebíraný trojfázový výkon při- k — K i k\ \l * L Obr. Zapojení am- pérmetrů vyznačeno na obr. Bude-li mít stupnice např. A. 43. Nepřímé ěření proudu trojvodičové soustavě bez středního vodiče použitím dvou m ěřicích transform átorů proudu bližně kW. Třetím ampérmet­ rem bude procházet proud, který vektorovým sou­ čtem proudu prvního druhého ampérmetru; bude proud třetí fáze. Z proudového zatížení, pokud rozváděči není ještě alespoň voltmetr, se určit odebíraný výkon jen zcela přibližně, to: a) Při jednofázovém odběru můžeme pro kW, při cos počítat s proudem při cos q>= 0,75 proudem Ukáže-li ampérmetr např. K tomu bude třeba vypo­ čítat konstantu pro jeden dílek stupnice. V trojfázové síti bez středního vodiče (trojvodi- čové) lze měření proudu v jednotlivých fázích použít jen dva měřicí transformá­ tory proudu. 43. Aby dal měřit proud 150 použil měřicí transformátor proudu větším převodem, např. b b) Při souměrném trojfázovém zatížení můžeme pro kW, při cos <p— = 0,75, počítat proudem Ukáže-li ampérmetr (jeden ampérmetrů a nikoli jejich součet) např.150 nýbrž jen 3 150 I ' 3 Při větším odběru byl ampérmetr přetížen. dílků, bude dílek A