Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 67 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Obr. Bude-li konden- zátor připojen přímo svorky motoru (obr. 41b), nezměříme místě ampérmet­ ru skutečný proud motoru, ale proud menší, již kompenzovaný.proud měřený místě ampérmetru Ai, který nesmí přestoupit štítkovou hodnotu. 40. Změna proudového rozsahu ferom agnetického pérm etru: a) svorkách měřidla, kolíčkovým přepínačem 69 . Kdyby motor zatěžoval jmenovitým proudem podle údaje ampérmetru Á2, který před místem kompenzace, došlo proudovému přetížení motoru, jeho nadměrnému oteplení poškození