Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 66 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Různé rozsahy dělají vyvedením odboček z cívky. 41a můžeme změřit tři různé hodnoty proudu. V jednofázovém rozvodu ochranou nulováním zapojíme ampérmetr do fázového vodiče. 40a), anebo používá otočných nebo kolíěkových přepínačů. Při zapojení kondenzátoru podle vyznačení obr. Kdyby zapojil nulovacího vodiče spotřebiče, který je současně uzemněn třeba jen svým upevněním, nenaměříme správnou velikost proudu, protože část proudu vrací zemničem uzlu zdroje. V rozvodu, kde kompenzace jalového proudu udělána statickými kon- denzátory, třeba uvážit, kterém místě budeme měřit jaké hodnoty proudu naměříme. čtyřikrát větší, Odpor voltmetru je 60. Při zasunutí kolíčků otvorů 2—2 vytažení kolíčku budou obě cívky spojeny paralelně; bude největší měřicí rozsah měřidla. Při zasunutí kolíčku otvoru vinutí ampérmetru spojeno nakrátko; tím chrání ampérmetr před přetížením nebo před proudovým nárazem. Kolíčkové hlavně otočné přepínače mají proti svorkám výhodu, lze rozsah změnit bez přerušení měřeného obvodu. Pro chod motoru směrodatný 68 . b) Měření stří davého proudu Na montáži nebo provozu použijeme přenosný ampérmetr, obvykle s několika měřicími rozsahy. Přiklad: Voltmetrem měřicím rozsahem odporem 500 Q/V, je třeba měřit napětí 240 tj. při napětí 240 bude průchozí proud U 240 R 000 000 240 120 000 = 0,002 A Spotřebovaný výkon předřadníku bude P 180.500 000 Hodnota odporu předřadníku bude Rp Rv(u 000(4 000. ohledem cejchování každá odbočka samostatnou stupnici.0,002 0,36 W Použijeme odporu výkonu alespoň W. Aby odpor nezahříval, a tím neměnila jeho hodnota, musí mít potřebný výkon. Při plné vý­ chylce ručky, tj. 40b vyznačen kolíěkový přepínač pro dva rozsahy.3 000 kO Pokud nemáme vhodný předřadník, lze také vypomoci, ovšem úkor přesnosti, odporem používaným radiotechnice. Při zasunutí kolíčku do otvoru vytažení kolíčků 2—2 budou cívky spojeny série měřicí rozsah bude poloviční. Odbočky vyvádějí buď svorky, které jsou upevněny skříňce mě­ řidla (obr.bude hodnota předřazeného odporu (w-l)krát větší, než odpor volt­ metru Rv. Na obr