Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 65 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Při dovoleném poklesu napětí, např. Přesvědčíme tom změřením napětí v době největšího zatížení sítě při odpojeném vlastním odběru. sdružené napětí bez zatížení 400 při zatížení 390 V. Nesouměrnost napětí může být způsobena nerovnoměrným zatížením fází před hlavním rozváděčem.Příklad: rozvodu 380/220 dovolený pokles napětí svorkách 380 spotřebiče, např. třikrát větší, musí předřadném odporu vzniknout úbytek napětí 2/3měře­ ného napětí. 361 může být zdroje proudu spotřebiči úbytek sdruže­ ného napětí 390 361 Tento úbytek měřítkem pro dimenzování vodičů sítě instalace. Na svorkách transformátoru (zdroje proudu) obvykle napětí vyšší než jmenovité, např. Tak např. Kontrola souměrnosti napětí Činnost trojfázových motorů závisí souměrnosti (stejné velikosti) jednotlivých sdružených napětí. Velikost odporu předřadníku bude záviset hodnotě odporu voltmetru. Rozdíl velikosti jednotlivých napětí neměl překročit 2%. Dílčí úbytky jednotlivých částech rozvodu, např. asynchronního motoru vznikne při nesouměrnosti napětí nestejné proudové zatížení jednotlivých fází mo­ toru, některá fáze bude nadměrně oteplovat může proudovým pře­ tížením poškodit. 370 vypočítá pokles napětí pro­ centech vzorce x UsJ-■100 380 370. znamená, zvětšíme-li měřicí rozsah voltmetru w-krát, 67 . buď sdruženého napětí anebo 220 z fázového svorkách spotřebiče nemá být sdru­ žené napětí nižší než 380 361 nebo fázové 220 209 V.100 2,6% U&jm ooO Tentýž výsledek dostaneme, budeme-li počítat napětím fázovým. jmenovitého napětí 380 V, tj. Příklad: Naměříme-li při jmenovitém napětí 380/220 svorkách spotřebiče sdružené napětí např. Bude-li třeba zjistit napětí např. Náprava se udělat přepojením některých jednofázových odběrů fáze nejmenším fázovým napětím druhých fází. mezi hlavním podružným rozváděčem, nejsou normou předepsány. Zvětšení měřicího rozsahu voltmetru Vyskytne-li potřeba změřit větší napětí, než měřicí rozsah volt­ metru, který máme dispozici, uděláme zapojením činného odporu (předřadníku) série voltmetrem