Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 62 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
erovnom ěrná stupnice ferom agnetického měřicího přístroje . 38. 37. Odpudivá síla úměrná čtverci proudu, tj.I proto dělení stup­ nice feromagnetického přístroje 64 Obr. AMP Y F Y Měřicí ústroji Feromagnetické měřicí přístroje, nazývané také elektromagnetické, se skládají obvykle pevné cívky, které jsou uloženy feromagnetické plíšky. Na hřídeli také připevněna ručka, která svou výchylkou udává stupnici číselníku veli­ kost měřené veličiny. Protéká-li cívkou proud, zmagnetují kon­ ce jak pevného, tak otočného plíšku souhlasnou polaritou, tím se vzájemně odpuzují (obr.10. Ferom agnetická (elektrom agnetická) soustava: Pi plíšek pohyblivý, p3— plíšek pevný otočný, upevněný hřídeli. 37). Jeden plíšek přiléhá pevně vnitřní dutinu cívky druhý proti němu Obr