Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 63 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Při daném rozvodu bude úbytek napětí přímo záviset velikosti odebíraného proudu. rozváděčích, podle potřeby jinde, postačí měření fázových sdružených napětí jen jeden voltmetr spojení voltmetrovým přepínačem (obr. a) Měření stříd avého napětí V trojfázovém rozvodu středním vodičem lze naměřit celkem šest hodnot napětí. 39). Jejich částečnou nevýhodou poměrně velká spotřeba a to, cizí magnetická pole mohou mít vliv měření. Běžně však použí­ vají jsou určeny především měření střídavých veličin. Zapojíme-li voltmetr postupně mezi fáze R—S—T střední vodič, změříme tři fázová napětí. Bude-li měřit napětí hlavním rozváděči, bude velikost úbytku napětí záviset jednak zatížení, které síti před rozváděčem, jednak na 5 Elektrotechnická měření 65 . U měřicích přístrojů střídavý proud třeba počítat indukěností, a tím také indukčním odporem cívek.není rovnoměrné. Použití Souhlasná polarita plíšků, tím jejich odpudivá síla, vznikne při za­ pojení měřicího přístroje jak stejnosměrného, tak střídavého rozvodu. Rozváděčové měřicí přístroje mají třídu přes­ nosti 1,5 nebo 2,5. změří tři napětí sdružená. Proto spotřeba měřidel stří­ davý proud udává obvykle zdánlivým výkonem voltampérech [VA]. 38). Vlastnosti feromagnetických přístrojů Přístroje feromagnetické soustavy vyrábějí jako laboratorní pře­ nosné, třídou přesnosti 0,5. Nerovnoměr­ ný průběh lze upravit tvarem plíšků tak, asi 1/5rozsahu plné vý­ chylky stupnice skoro rovnoměrná (obr. Kdyby měly používat trvalému měření stejnosměrného proudu nebo napětí, to třeba uvést objednávce měřidla, neboť třída přesnosti, udaná pro přístroje cejchované střídavým proudem, neplatí pro měření stejnosměrná. Proto některých měřicích přístrojů střídavý proud může jejich spotřeba udat wattech. Zapojí-li voltmetr mezi fázové vodiče R—S, R—T, S—T. Měření napětí rozváděči Od zdroje proudu rozváděči vzniká úbytek napětí činným indukč­ ním odporem vodičů rozvodu, když jimi prochází proud. Proto přístroje feromagnetické soustavy dají použít jak pro měření stejnosměrného, tak střídavého proudu nebo napětí. Je-li indukěnost cívky malá, např. ampérmetru, neliší mnoho spotřeba udaná voltampérech činné spotřeby wattech. To znamená, pro zjištění skutečné velikosti napětí musíme měřit při zatížení. Takové stupnici říká stupnice nelineární