Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 60 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Proto delší nebo kratší spojovací vodiče při zachování téhož druhu matesiálu mění tak, aby např. 0,5 ampéru jeden dílek. Příklad: Spojovací měděný vodič délky 0,75 průřezu 0,75 mm2 se má nahradit hliníkovým vodičem stejného průřezu. Oddělený bočník spojuje ampérmetrem párem spojovacích vodičů, které jsou společně cejchovány bočníkem, vlastním měřidlem; dodávají se měřicím přístrojem nesmějí libovolně měnit zkrácením nebo pro­ dloužením nebo nahradit jiným druhem materiálu. Příklad: Stupnice měřidla 100 dílků použil bočník pro jmenovitý proud Přepočítávací konstanta bude ^ jmenovitý nebo nastavený rozsah ^ počet dílků stupnice 100 2 tj. 80dílků, bude skutečná velikost proudu —80. Poznámka: Schopnost měřidla reagovat malé změny měřené veličiny, tj. Přečte-li senapř. Vychází vzorce pro odpor vodiče: kde (čte gamma) vodivost vodiče, l délka vodiče [m], S jeho průřez [mm2]. Musíme-li změnit délky spojovacích vodičů, např. tom pří­ padě vypočítáme číslo, tzv.měrným zapojením, vyznačeným obr, 35e, přehřál připojovací šroub měření bylo chybné. Délka hliníkového vodiče bude 35 35 ZAL lGV ’75 °>46 m 4. konstantu, kterým vynásobíme počet dílků, které ukazuje ručka stupnici, tak dostaneme hodnotu jednotce mě­ řené veličiny. ampérmetru, který záměnné bočníky nebo přepínač rozsahů, je stupnice měřidla rozdělena jen dílky, např. Odpor spojovacích vodičů podstatě předřadníkem milivoltmetru libovolné změně tohoto odporu ukazoval ampérmetr nesprávně. délka 1,5 měla průřez 1,5 mm2, délka 6 průřez mm2 apod. citlivost, vyjadřuje počtem dílků stupnice připadajících jednotku měřené veličiny. 100 dílků. 3.0,5 40A. Poměr délky průřezu výrobcem přístrojů volen tak, aby se rovnal jedné. 62 . proto, bočník osazen rozváděči dále, než odpovídá délce dodaných spojovacích vodičů, musí dodržet poměr délky k průřezu. Při výměně měděného spojovacího vodiče hliníkový, nebo opačně, musíme upravit délku poměru vodivostí obou materiálů. Měrná vodivost mědi je hliníku 35