Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 59 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ochlazování boční- ku jsou schránce měřidla otvory, které zůstaly zakryty, teplota boční- ku nepříznivě působila měřicí ústrojí ovlivňovala přesnost měření. Proto ampérmetr nedá použít např. Nesou- 61 . vnitřní svorky připojuje měřicí přístroj. 35. Pro změření velkého proudu bočník několik proudových šroubů připojení vodičů měřeného obvodu. vyznačeno několik způsobů správného chyb­ ného připojení bočníku měřeného obvodu měřidla. Takové spojení jednak nedokonalé, jednak ampérmetr neukazoval správně, zvětšením od­ poru bočníku dva odpory materiálu, které jsou mezi proudovými pří­ strojovými svorkami. Správné chybné zapojení bočníku 2. Obr.se. 35b byly dva vodiče pod jednou svorkou. Zapojení podle obr. U ampérmetru, který ochranném pouzdře, nebudeme měřit tak, jen víko pouzdra odklopíme připojíme spojovací vodiče. Bočník má každém konci vždy dvě připojovací svorky. vyhledání konců vodičů, ke kontrole propojení obvodů apod. 35c zcela nesprávné, odpojením bočníku milivoltmetr spálil. Vnější mají větší průřez a jsou pro připojení vodičů měřeného obvodu. oddělených bočníků dbáme správné připojení ampérmetru. obr. Připojením podle obr