Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 58 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Třída přesnosti měřicího přístroje platí pro , sestavený měřidla nezáměnného bočníku. Pro velké proudy také rozváděčových ampérmetrů, kde ohýbání přípojnic bylo obtížné, používá bočníků oddělených (obr. svorku ampérmetrů označenou -f- při­ pojíme vodič. Stejnosměrný proud prochází nezměněné velikosti celým obvodem, proto u dvouvodičového rozvodu nezáleží tom, kterého vodiče, nebo —, se ampérmetr zapojí.bočníku, který izolačním pouzdře, jeho odbočky přepínají kliko­ vým přepínačem, umístěným stěně pouzdra (obr. 33a). 34. vícevodičové soustavě středním vodičem se musí ampérmetr zapojit krajních vodičů, protože středním vodičem Obr. 34. Ampérmetr zapojíme rozpojeného vodiče, tj. nezáměnném bočníku je vyznačeno číslo totožné číslem přístroje jmenovitý proud, tekoucí sou­ pravou bočníku přístroje; b) eze pro použití určitým typem přístrojů. P ite j: a) které jsou určeny jen pro jeden určitý přístroj. Měření stejnosměrného proudu 1. se samostatně tou částí jmenovitého proudu soupravy bočníku přístroje, která prochází jen bočníkem; c) bez ohledu přístroj, kterému může být bočník při­ pojen. Připojení ampérmetrů vodiče nebo vyznačeno obr. série spotřebičem. Ověřuje samostatně vyznačuje něm třída přesnosti, jmeno­ vitý proud jmenovitý úbytek. Při nesprávném zapojení bude snažit ručka měřidla vychýlit nulovou polohu může ohnout nebo poškodit. Zapojení érm etrů při ěření stejnosm ěrného roudu prochází jen vyrovnávací proud. 33c). Kdyby ampérmetr zapojil omylem mezi vodiče (jako voltmetr), spálí 60 . jí vlastní třídu přesnosti