Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 58 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
33c). Měření stejnosměrného proudu 1. Připojení ampérmetrů vodiče nebo vyznačeno obr. 34. Ampérmetr zapojíme rozpojeného vodiče, tj. Zapojení érm etrů při ěření stejnosm ěrného roudu prochází jen vyrovnávací proud. Při nesprávném zapojení bude snažit ručka měřidla vychýlit nulovou polohu může ohnout nebo poškodit. svorku ampérmetrů označenou -f- při­ pojíme vodič. Třída přesnosti měřicího přístroje platí pro , sestavený měřidla nezáměnného bočníku. 33a).bočníku, který izolačním pouzdře, jeho odbočky přepínají kliko­ vým přepínačem, umístěným stěně pouzdra (obr. Stejnosměrný proud prochází nezměněné velikosti celým obvodem, proto u dvouvodičového rozvodu nezáleží tom, kterého vodiče, nebo —, se ampérmetr zapojí. vícevodičové soustavě středním vodičem se musí ampérmetr zapojit krajních vodičů, protože středním vodičem Obr. 34. P ite j: a) které jsou určeny jen pro jeden určitý přístroj. Pro velké proudy také rozváděčových ampérmetrů, kde ohýbání přípojnic bylo obtížné, používá bočníků oddělených (obr. se samostatně tou částí jmenovitého proudu soupravy bočníku přístroje, která prochází jen bočníkem; c) bez ohledu přístroj, kterému může být bočník při­ pojen. jí vlastní třídu přesnosti. série spotřebičem. Ověřuje samostatně vyznačuje něm třída přesnosti, jmeno­ vitý proud jmenovitý úbytek. Kdyby ampérmetr zapojil omylem mezi vodiče (jako voltmetr), spálí 60 . nezáměnném bočníku je vyznačeno číslo totožné číslem přístroje jmenovitý proud, tekoucí sou­ pravou bočníku přístroje; b) eze pro použití určitým typem přístrojů