Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 56 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Proto musí být úbytek nejmenší. Aby bočník procházejícím proudem pokud možno nezahříval, používá materiálů malým tep­ lotním činitelem, tj.0,025 0,150 150 mV. Oúby­ tek napětí, který vznikne ampérmetrem, se zmenší napětí spotřebiči. malou změnou odporu při změně teploty. Ocejcho­ vání obvykle dělá odporovým můstkem měření malých odporů. Měření stejnosm ěrného proudu: A miliampérmetr cejchovaný jednotkách proudu, odpor bočníku je úbytek činném odporu rovnice vyplývá, při stálé velikosti činného odporu bude úbytek napětí přímo úměrný protékajícímu proudu. Aby dal měřit proud např. 31. A, tj. Zapojí-li svorky činného odporu, kterému říká bočník, mili- voltmetr, bude každé velikosti proudu od­ povídat určité napětí. 0,03 Proto princip ampérmetru založen měření úbytku, který vznikne činném odporu, když jím protéká proud. 31). bytek napětí n svorkách spotřebiče způso­ bený pérm etrem 58 . jemnými přívod­ ními spirálami vodičem cívky, protékat větší proud než asi mA, tj. 32). 0,06 nebo 0,15 (obr.Amp gne soustavy U ampérmetru nemůže vlastním měřicím ústrojím, tj. pětkrát větší, bude třeba bočník hodnotou odporu UA (60nebo 150ml/) o-i--------------------- Obr. 0,025 měřicím rozsahu ocejcho­ vaným bude při plné výchylce ručky úbytek napětí = = 6. 32. Podle Ohmová zákona úbyteknahočníku Obr. většiny ampérmetrů naší výroby velikost jmenovitého úbyt­ ku napětí bočníku, prochází-li jím jeho jmenovitý proud, nebo 150 milivoltů, tj. Bočníky zhotovují odporových materiálů. Při odporu milivoltmetru např. Ocejchuje-li mili- voltmetr přímo ampérech, dostaneme měřicí přístroj ampérmetr (obr