Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 55 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
0,002 0,5 Při měření nižšího napětí U\, např.2 10. Jako každý spotřebič voltmetr svou vlastní spotřebu, kterou budeme počítat při přesném měření. Velký pokles napětí naznačuje špatný stav článku. Úbytek napětí zatěžovacím odporu měřít­ kem stavu nabití akumulátoru. Předpokládáme-li vodivost odporového vodiče y bude potřebná délka l 0,275. Celkový odpor napěťové cívky předřadní- kem vypočítá pro největší měřicí rozsah. vlastní spotřeba mA.IV.500 125 000 Spotřeba voltmetru při plné vý­ chylce bude 250. Tavná vložka pojistky bývá A. Potom svorky zkou­ šeného článku připojíme voltmetr zatěžovacím odporem přesvědčíme o stavu článku při zatížení. nebo Avomet bočníkem připojíme jeden nový, správně nabitý článek akumulátoru. wattmetry apod.220 125 000 = 0,38W Při běžném měření touto spotřebou nepočítá, vzhledem výkonu měřeného spotřebiče zanedbatelná. Při měřicím rozsahu např.0,03 0,165 16,5 cm Správnou hodnotu zatěžovacího proudu pak překontrolujeme tak, že zapojíme série zatěžovacím odporem ampérmetr měřicím rozsahem např. q~^q2 500 O. Aby zatěžovací odpor nadměrně nezahříval, bude třeba stočit alespoň drátků odporového vodiče jeden pramen. To platí pro voltmetry měření střídavého napětí pro měřidla, která mimo proudové cívky mají také cívky napěťové, např. Podle velikosti naměřeného proudu zatěžovací vodič prodlouží nebo zkrátí. Pojistky napěťových obvodech jsou pro přerušení zkratu, který vznikl v připojovacích vodičích měřidlu. Tím také dán odpor měřidla Q/V, tj. do 250 bude 250. P 35 Žárovka spotřebuje proud Spojíme-li tři žárovky paralelně připojíme 12V akumulátor, bude zatěžovací proud Potom voltmetrem zjistíme postupně stav jednotlivých článků. Jiným druhem zatěžovacího odporu mohou být automobilové žárovky. 220 bude spotřeba Pl * Rc Rv 220. voltmetrů udává spotřeba [mA], Např.vařiče průměr asi 0,2 (průřez 0,03 mm2). Pojistky napěťových obvodech voltmetrů Vodič cívky voltmetru tak malý průřez, předřazenou pojistkou nedá zabránit poškození nebo spálení měřidla, jestliže něm vznikne zkrat. Proto osadíme vždy začátek odbočky. 57