Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 54 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Při měření jsou články baterie dosti přetěžovány, proto uděláme měření nejrych­ leji. Průřez délku zatěžo­ vacího vodiče (odporu) určíme podle dovoleného vybíjecího proudu aku­ mulátoru. Odpojením zatěžovacího odporu měřit napětí článků bez zatížení. Můžemetaké použít volt­ metru zkoušečky akumulátoro­ vých baterií, musíme však odej­ mout zatěžovací odpor. hliníkový vodič průřezu 1,5 mm2, dlouhý 100 odpor asi ten vzhledem k velikosti odporu voltmetru zcela zanedbatelný. Zkoušečka aterií umožňuje proměřit obvody s malým průřezem vodičů, např. Při vyhledávání konců vinutí, kontrole propojení obvodech, které mají odpor několik set ohmů apod. 600 bude ručka voltmetru ukazovat napětí asi 2,7 Měřeným obvodem bude procházet nepatrný proud Obr. Žárovka zapojená série obvodem, který malý odpor, přestává svítit. spirály vařiče.libovolném místě rozvodu kladný záporný vodič nebo svorkách akumulátorové baterie kladný záporný pól. Nemáme-li zkoušečku baterií, alespoň přibližně zjistit stav článku baterie voltmetrem měření stejnosměrného napětí vhodným zatěžova­ cím odporem, zhotoveným např. cívky stykačů, relé apod. vývody článku přiloží kontaktní hroty zkoušečky, mezi kterými zatěžovací odpor. Např. Úbytek napětí měřený na zatěžovacím odporu magnetoelektrickým voltmetrem, který sou­ částí zkoušečky, měřítkem stavu nabití článku akumulátoru. Příklad: Voltmetr měřicím rozsahem odpor 1 200 suchá baterie napětí 4,5 Při odporu proměřované­ ho obvodu např. Ke zjištění stavu jednotlivých článků olověné akumulátorové baterie použijeme zkoušečku baterií (obr., nevystačíme žárovkovou zkoušeěkou a kapesní baterií. [ Příklad: Při napětí článku 2,2 dovoleném vybíjecím proudu např. A U 2 bude třeba odporu velikosti ;0,275 Vodič spirály 56 . Výchylka ručky voltmetru bude závislá na velikosti odporu proměřovaného obvodu. Zde vhodnou pomůckou tzv. 30. kapesní voltmetr s měřicím rozsahem Voltmetr kapesní baterie 4,5 osazené do skříňky, zapojí série vývody udělají dvěma ohebnými vodiči ukončenými zkušebními hroty. K připojení voltmetru postačí vodič malým průřezem. 30)