Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 48 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Navykneme-li při měření „myslet vektorově*', usnadní nám obrazně vidět, kterou veličinu měříme nebo musíme změřit, aby dala vypočítat výsledná hodnota. Činné složky jednotlivých veličin jsou směru fázového napě­ tí jalové složky jsou kolmo směr napětí. Uvědomíme-li tyto souvislosti, nemůže nám kreslení vektorových diagramů činit obtíže.kreslení vektorových diagramů: Porovnáme-li vektorové diagramy proudu, odporů také výkonů, vidíme, všechny mají jednotné jednoznačné vyznačení. . Jejich vektorové výslednice leží jedné spojnici tak, mají vzhledem směru napětí stejný fázový posuv (obr. 24)