Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 47 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Mů­ žeme také vyznačit vektorově, tak, že se jejich směr bude ztotožňovat směrem příslušného proudu (obr. 23. 24. Připomínka ke Obr. Všechny odpory mají rozměr ohm [Q]. d) napětí proudu který naměří ve fázovém vodiči při indukčním nebo kapa­ citním zatížení, vypočítá zdánlivý odpor Z U T který nazývá impedance. Souhrnný vektorový diagram při indukčním zatížení 4 Elektrotechnická měření 49 . c) napětí jalové složky proudu při kapacitním zatížení vypočítá kapacitní odpor kterému také říká kapa­ je citní reaktance nebo kapacitance. Platí tyto vztahy: a) napětí proudu spotřebiče činným odporem (odporové spotřebiče) nebo složky činného proudu spotřebiče indukčností nebo kapacitou se vypočítá činný odpor .proud dosadí velikost jalové složky proudu, která může být buď indukční nebo kapacitní. Vektorový diagram : a) činného, zdánlivého indukčního odporu, činného, zdánlivého kapacitního odporu U , počítá indukční odpor Říká se mu také indukční reaktance nebo induktance. 23). -íw b) napětí jalové složky proudu při indukčním zatížení i/, vy- Obr