Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 34 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Při Urt 220 bude vrcholová hod­ nota Eřn. izolace vodiče, dielektrikum kondenzátoru apod. Proto V U2 —- nebo Ji J i b) Střídavá soustava Časový průběh střídavého proudu nebo napětí vyznačit křivkou nazývanou sinusovka (obr. Mezi maximální efektivní hodnotou platí vztah čf 11V. píšeme zlomek . 13). 13. Časový průběh, střídavého proudu vyznačením efektivní, axim ální střední hodnoty Pro napětí platí obdobný vztah. Porovnání stejnosměrného střídavého proudu Porovná-li stejnosměrný proud střídavým podle stejných tepelných nebo magnetických účinků, bude efektivní hodnota střídavého proudu rovnat velikosti proudu stejnosměrného.Místo dělení, např.,ax l,41ž7ef 1,41 220 310 V Vrcholovou hodnotou namáhána např. Ručka měřicího přístroje, např. znamená, spotřebiče 3b . nebo řmas 1,41/ rj Obr. Ukáže hodnotu, které říká efektivní./,!a. průraz. voltmetru nebo ampérmetru, nestačí sledovat rychle opakující (periodický) průběh kmitů nebude také ukazovat hodnotu vrcholovou, tj. největší (maxi­ mální)