Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 33 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
apř. 35 . Nejsou zde odpory indukční kapacitní, které se uplatňují jen střídavé soustavě.R Dosadíme-li proud vztah Ohmová zákona dostaneme třetí shodný vzorec pro výpočet výkonu: V E P Poznámka: vzorcích píšeme ísto násobku dvou stejných čísel, např. 12). V zájem vztah napětí, proudu činného odporu vyjadřuje jednoduchý vzorec, tzv. Bude-li veli­ kost proudu ampérech napětí Voltech, dostaneme výkon ve wattech: P . při proudu bude P A. Také činný odpor můžeme vyznačit vektorově; jeho směr bude směru napětí proudu (obr.strojů, kterých elektrická energie přeměňuje neužitečné teplo nebo v nežádoucí oteplení. 36 zkráceně 62: takový výraz vyslovujem šest druhou.U Dosadíme-li vzorce výkonu napětí vztah Ohmová zákona — = dostaneme druhý shodný vzorec pro výpočet výkonu: P 2. Ohmův zákon: Elektrický proud přímo úměrný napětí nepřímo úměrný odporu R: Z tohoto vzorce vyplývají další dvě rovnice: JJ U nebo y Podle toho, které dvě hodnoty známe, použijeme příslušný vzorec vý­ počtu třetí hodnoty. Příklad: Při napětí 120 odporu spotřebiče bude obvodem pro­ cházet proud / 120 , «o 2A Elektrický výkon Součin hodnoty proudu napětí elektrickým výkonem