Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 32 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
vařiči, topidle apod. Proto jsou nejnutnější elektro­ technické pojmy vztahující měření uvedeny následující části. 10.ELE KTROTECH ICKÉ É PŘI Í Všechna měření musíme posuzovat elektrického hlediska. a) Stejnosměrná soustava Vzájemnost napětí proudu můžeme vyznačit úsečkami, které mají počátek, směr velikost. nim patří také odpory vodičů rozvodů vinutí 34 . napětí proudem dostanem výkon attech. Vynásobením např. Takovým odporům říkáme odpory činné. 12. stejnosměrné soustavě směr napětí ztotož­ ňuje směrem proudu (obr. Vektorové kreslení elektrických veličin < \l II + II n J Obr. Stejné jednotky, např. 11. volt pér, ohou spolu vynásobit; tím dostanem veličinu další. 11). Objasňovat vý­ znam výrazů současně popisem měření nebo při jeho vyhodnocení by nebylo vhodné narušovalo plynulost. Vektorové ­ značení napětí, proudu, činného odporu výkonu Ve stejnosměrné soustavě jsou jen odpory, kterých elektrická energie přeměňuje teplo, např. Přitom bude­ me používat výrazů jako proud činný nebo jalový, výkon wattech nebo voltampérech, posun fáze, napětí fázové, sdružené apod. 10). ěkteré veličiny, které ají stejný směr, avšak různé jednotky, např. Poznámka: Veličině (hodnotě), kterou můžeme vyznačit počátkem ěrem ve sm ěru délkou, jež udává zvoleném ěřítku její velikost, říkám vektor. Vektorové nebo početní sčítání stejných veličin U / P=U1 R Obr. péry, lze sečíst bud početně, nebo vektorově (obr. ) U I | | S>h L 0 *<£ § i § 1 8 počátek Obr