Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 35 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Příklad: Střídavý proud Jef Jeho vrcholová hodnota bude 1rrax 14 0/7 20 A Při dvoucestném usměrnění vyloučí elektrolytu stejné množství kovu, jako kdyby použilo přímo stejnosměrného zdroje velikosti = = 0,637/,rax 0,637 12,7 A. Pokud není střídavý proud usměrněn, nemají střední hodnoty stří­ davé soustavě význam.činným odporem při stejném tepelném účinku, např. kmitů sekundu, uzlem, tj. Velikosti usměrněného proudu říká střední hodnota střídavého proudu. 13). rozdíl proudu stejnosměrného, kde jde o vektory fyzikální (prostorové), jsou vektory časové (rotační). středem vinutí generátoru nebo transformátoru, spojeným zemí vyvedeným 37 . Dá vyznačit výškou obdélníku a—b—c—d, který stejnou plochu jako půlsinusoida (obr. Přitom vsak uvědomujeme, že vyznačení platí pro určitý časový okamžik, protože střídavý proud mění stále svůj smysl (směr). vařiče, naměří při stejném napětí jak střídavém, tak stejnosměrném rozvodu stejná velikost proudu. poměru h í h 0,7 01)37 1,1 Ve střídavé soustavě také můžeme jednotlivé veličiny (napětí, proud, magnetické pole) vyznačit vektorově. Avometu, čte střídavé napětí nebo proud usměrnění stykovým usměrňovačem. stejno­ směrné straně bude střední hodnota usměrněné veličiny, potřebujeme však znát hodnoty efektivní; stupnice měřidla ocejchována hodnotách efektivních, tj. Porovná-li však střídavý proud stejnosměrným podle elektrolytic­ kých účinků, bude mít při dvoucestném usměrnění usměrněný proud týž elektrolytický účinek jako proud stejnosměrného zdroje, bude-li maxi­ mální hodnota střídavého proudu (/max) velikosti proudu stejnosměrného (Js) poměru: 0,637/max. téhož vektorového diagramu můžeme kreslit jen vektory, které mají stejnou rotační rychlost. Proudové soustavy Normální proudová soustava trojfázová, napětím X380/220 V, kmitočtu hertzů [Hz], tj. Střední hodnotu naměříme usměrnění na stejnosměrné straně usměrňovače. U univerzálních měřicích přístrojů, např