Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 27 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
chyba způsobená např. rozdíl, který může přístroj vykazovat proti skutečné hodnotě, dané např. Výjimka fázoměrů, nichž třída přesnosti znamená hodnotu dovolené chyby geometrických stupních, a kmitoměrů, nichž třída přesnosti znamená hodnotu dovolené chyby v kmitech sekundu. HOV voltmetru rozsahem 150 V. Vyjadřuje procen­ tech největšího měřicího rozsahu. cejchovním normálem, se nazývá třídou přesnosti (hodnotou třídy přesnosti). Měří-li tímto voltmetrem poloviční napětí 125 může být chyba na tomto místě také ±2,5 Údaj proti skutečné hodnotě může být rozmezí 122,5 127,5 Vypočítá-li pro toto rozmezí procentní chyba tak, že se napětí 125 bude považovat 100 tj. Z tohoto rozboru vyplývá, čím menší hodnoty budeme měřit vzhledem k největšímu měřicímu rozsahu, tím menší bude přesnost měření., zaviní, nedá měřit přesně vždy naměří větší nebo menší hodnota proti hodnotě sku­ tečné. Dovolená chyba měřicího přístroje, tj. jako šlo voltmetr měři­ cím rozsahem 125 dovolenou chybu ±2,5 vyjde nám třída přesnosti ± 2,5 100 125 ± % Obdobně pro čtvrtinové napětí vyjde třída přesnosti 4%.TROJ Ů A MĚŘI H Třída přesnosti Každý měřicí přístroj svou vlastní chybu; nemíníme tím konstrukční vadu. Přiklad: Voltmetr měřicí rozsah 250 třídu přesnosti To znamená, může proti skutečné hodnotě vykazovat chybu (rozdíl) 1% z 250 ±2,5 Jinak řečeno, voltmetr bude vyhovovat třídě přes­ nosti jestliže jeho údaj porovnání cejchovním normálem bude roz­ mezí 247,5 252,5 Tuto chybu ±2,5 může vykazovat libovolném místě stupnice. Budeme proto při měření volit měřicí přístroj takovým měřicím rozsahem, aby se měrná hodnota četla při výchylce pokud možno největší, nebo alespoň v poslední třetině rozsahu stupnice. 29 . Budeme-li mít dva voltmetry stejné třídě přesnosti, jeden 150 druhý 250 použijeme při měření napětí např. třením ložiskách, přívodními pruži­ nami, nepřesností kreslení stupnice apod