Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 26 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Pracovní vodič vodič, který slouží vedení proudu. Svorky průběžných částí elektrických přístrojů Podle nové normy směrem zdroji značí písmeny AI, Bl, Cl, NI a směrem zdroje A2, B2, C2, N2. Spojení zemí značí značkou uzemnění _L.Svorky jednofázových spotřebičů značí svorky trojfázových spotřebičů Písmeno vyhrazeno připojení středního vodiče. Doposud tento vodič nazýval vodičem nulovým, tohoto názvu již nebude používat. U některých spotřebičů nulovací vodič připojen jen vodivou kostru a neslouží vedení proudu. jednofázového spotřebiče vodič střední. 28 . Názvy vodičů Podle nových předpisů platí také některá pozměněná ustanovení ná­ zvech vodičů, to: Středním vodičem nazývá vodič připojený střed (uzel) zdroje bez zřetele to, zda spojen zemí nikoliv. Uzemněný střední vodič použitý ochraně nulováním tedy vodičem ochranným. Střední vodič jednofázovém rozvodu připojený kostru spotřebiče vodičem ochranným (nulovacím) současně pracovním. Ochranný vodič vodič, který slouží ochraně před nebezpečným doty­ kovým napětím, bez ohledu to, zda současně pracovním vodičem či nikoliv. Může být jak vodič krajní, tak např. Jsou vodiče nulovací, uzemňovací chráničové. Písmeno vyhrazeno pro připojení středního vodiče