Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 246 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ukazovatel sledu fází, 119 — teploty, 238 V veličiny neelektrické, 235 voltm etr elektrodynam ický, 82 — ferodynam ický, 64 — agnetoelektrický, 54 výkon činný, 46 — jalový indukční, 47, 137 — kapacitní, 48 — zdánlivý, 46 W w attm etr činný, 123 — jalový, 137 Z zapojení pórm etru, 60 — vom etu, 86, 88 — bočníku, 61 — elektrom ěru, 141, 145 — fázom ěru, 114 — itom ěru, 116 — ášovy soupravy, 212 — egmetu, 227 zapojení rozváděči, 161 — ulom etu, 208 — ohm etru, 96 — propojovací průchodky, 172 — přístrojů, 22 — regulátoru, 200 — synchroskopu, 117 — transduktoru, 63 — transform átoru proudu, 73 — Terrom etu, 219 — voltm etrového přepínače, 66 — voltm etru, 55 — attm etru, 124 zátěž transform átoru proudu, 77 zatížení indukční, 40 — kapacitní, 41 zákon Ohm ův, 35 zkoušečka baterií, 56 — doutnavková, 119 — elektrom agnetická, 112 — polarity, 80 — univerzální, 120 značky jednotek, 20 — pólů fází, 27 — pomocné, 16 — proudu, 15 — schém at, 23 — soustav, 14 — svorek, 25, 144