Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 244 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
REJSTŘÍK A am pérm etr elektrodynam ický, 83 ferodynam ieký, 68 — agnetoelektrický, 58 — převodový, 71 am pérvoltm etr 92 — KAVm, 93 autotransform átor, 110 A vom DXT-5, 84 — DU-10, 89 B barvy fází, 27 bezpečnost při měření, 243 bočník, 58 C cosinus, 43 Č číslo nadproudové, 76 číselník elektrom ěru, 152 čtení axim 158 D dělič, 107 druhy pérm etrů, 70 — elektrom ěrů, 143 — transform átorů proudu, 74 -— attm etrů, 137 E elektrom pérhodinový, 142 — dvojsazbový, 151 — indukční, 142 elektrom ěřičem axim 153 — atthodinový, 141 F fáze, 27 fázom elektrodynam ický, 113 — ferom agnetický, 114 — registrační, 114 funkce úhlu, 44 Ch chránič, 216 chyby při ěření, 32 I impedance, 49 izolace spotřebičů, 229 — vodičů, 228 J jednotky elektrických veličin, 19 K krnitom ručkový, 116 — vibrační, 115 kompenzace otoru, 197 — skupinová 198 — transform átoru, 196 — ústřední, 199 kondenzátory, 175 konstanta elektrom ěru, 143 — přepočítávací, 62, 85 kontrola pojistek, 162 křivka korekační, 30 M m axim 158 — čtvrthodinové, 159 246