Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 241 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Ve venkovních sítích měříme rozpojovacích skříních. Přitom vložíme před měřicí přístroje směrem sítě ochranný vypínač, kterým zapojí měřený obvod až zapnutí vzdáleného vypínače. Běží práci pod napětím, proto mohou tato měření dělat jen osoby s odbornou kvalifikací, znalé pracovních provozních předpisů. Toto zapojení snazší než rozpojování svorek spotřebiče. Není-li vypínač spotřebiče tak daleko, aby úbytky přívodu měly vliv měření, mohou měřicí přístroje zapojit ihned vypínač. PŘI MĚŘENÍ *Pl'i měření elektrickém rozvodu všude tam, kde může být napětí vyšší, než dovolené dotykové napětí, musíme pracovat velmi opatrně a dodržovat bezpečnostní předpisy, aby nedošlo úrazu elektrickým prou­ dem. Rovněž tak nebezpečné rozpojovat zemnič nulova- cího vodiče provozu sítě, také zde třeba použít ochranných pomůcek, rukavic apod. Toto uspořádání nám usnadňuje mě­ ření, neboť nedáváme rozkazy zapnutí vzdálené místo, hlavně vyho­ vuje bezpečnostním předpisům, podle nichž musí dát každé pracoviště, v tomto případě místo měření, nejrychleji vypnout. Změny zapojení můžeme dělat jen vypnutí ochranného vypínače. Před použitím pomůcek přesvědčíme, jsou dobrém, izolačně vyzkoušeném stavu. Zapojení měřicích přístrojů musí být bezvadné, všechny svorky musí být řádně dotaženy. Při vzdáleném vypínači, není-li blízkosti spotřebiče vhodná rozpojovací krabice, musí se rozpojení dělat svorkovnici spotřebiče. 243 . Velká část měření vztahuje zjištění elektrických veličin chodu spotřebiče. Také zde vypne­ me síť, když přerušíme dodávku proudu. Při měření mokrém prostředí zapotřebí zvýšené opatrnosti ne­ obejdeme bez ochranných pomůcek, jako jsou izolační rukavice, pod­ ložky apod. Aby daly měřicí přístroje zapojit, musí vhodném místě vypnout proud. Musíme-li vypnout přívod vzdáleném místě, zajistíme příslušný vypínač vypnuté místo označíme výstražnou tabulkou, „Nezapínat pracuje se“. Při měření kabelových rozvodech, pokud mají kabely kovové pláště, a tam, kde jsou instalovány kondenzátory pro zlepšení účiníku, nezapome­ neme vybít kapacitní proud. Měření sloupech bylo krajně nebezpečné.36. zapnutí proudu můžeme již jen číst měřené veličiny