Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 240 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
V některých případech, např. kontrolu napětí . Použijeme-li při měření měřicích transformátorů proudu, poznamenáme si jejich převodový poměr. v některém místě rozvodu, vede každém měření záznam, němuž se hodí zápisník, který listy ětverečkovým vyznačením. 242 . Potřebujeme-li číst měřené hodnoty, např. zápisníku zapíšeme pro každé měření heslovitě název poznamenáme datum. Potom měření celkově zhodnotíme jeho vý­ sledek případným návrhem zlepšení také zapíše zápisníku. Pokud nejde běžná měření během provozu, např. tomto pří­ padě nejdříve uděláme záznam měření zápisníku teprve něho přeneseme výsledky revizní zprávy. po čtvrthodinových intervalech, nalinkují zápisníku ještě před měřením potřebné kolonky. Podle potřeby zápisníku uvede, které okolnosti by mohly mít vliv měření. Po skončení měření odstranění měřicích přístrojů uvedeme měřený obvod původního stavu. Záznamy na jednotlivých listech nejsou vhodné, snadno někam založí.35. PŘI M N T Před každým, jednoduchým měřením uvědomíme důvod nebo účel měření podle toho stanovíme, které veličiny potřebujeme měřit nebo z naměřených hodnot vypočítat. Potom se zakreslí schéma zapojení měřicích přístrojů poznamenají inventární nebo výrobní čísla použitých měřidel jejich příslušenství. při revizním měření odporu zemničů, mu­ síme naměřené hodnoty zanést předepsaného formuláře. Zůstane tak doklad, měření bylo skutečně provedeno. Proto měřidel několika rozsahy musíme poznamenat nastavený rozsah přepočítávací konstanty. Při měření se obvykle čtou dílky stupnici měřidla zapisují zápisníku; teprve po měření přepočtou skutečnou hodnotu. toho vyplyne postup měření volba měřicích přístrojů