Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 236 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Na obr. typ měřicí soustavou nulového motoru nebo zapisovací 238 . 201b). Při třívodičo- vém zapojení neporuší změna odporu spojova­ cího vedení rovnováhu můstku, neboť přená­ ší stejně oba proti­ lehlé můstkové odpory (obr. Ukazovatelem stavu může být např. podstatě potenciometr, který může být buď z odporového vodiče, nebo rtuťový, něhož přemisťuje rtuť skleněném prstenci, kterém tenký odporový vodič. Teploměry plati­ novým snímačem mají při odpor 100 Proudové zatížení snímače ne­ smí být větší než miliampérů. Ukazovacím přístro­ jem pro odporové teplo­ měry výrobek typu KV (obr.odporových teploměrů největší rozsah 550 °0. 200) stup­ nicí cejchovanou °C. Pro několik odporových teploměrů použijeme přepínače odporových míst, který musí vypínat jak přívod teploměru, tak napájecí proud baterie nebo usměrňovače (obr. 202. Obr. 201 soustava zkřížených cívek, které se připojují odporový můstek. Připojení může být buď dvouvodiěové, kterého používáme pro kratší vedení mezi sní­ mačem ukazovacím přístrojem, nebo třívo- dičové pro dlouhá ve­ dení, která procházejí prostředím tepelnými změnami. Vyrovnávací odpor dvouvodioováho vedení třívodiěového O. hladiny, tlak apod, můžeme-lí pohyb nebo stav přeměnit přímočarý nebo otáčivý pohyb, sledujeme jej odpo­ rovým snímačem. Schéma zapojení přepínače íst k odporovým teplom ěry ukazovatel teploty KV Dálkové sledování stavů Zjišťujeme-li pohyb, stav, např. 202). Při větším proudu nastalo vlastní vyhřívání vznikla by7 nepřesnost měření. Izolační odpor zkouší proti kostře napětím 500 a má být alespoň MQ