Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 237 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Měření počtu otáček taehom etrickým generátorem Měření počtu otáček Elektrický otáčkoměr malým generátorem střídavý proud; při­ pevňuje hřídel měřeného stroje. Jeho napětí úměrné počtu otáček bývá při 000 otáčkách za minutu. Pohyblivou částí nulový motorek, jehož konstrukce se shoduje indukčním elektroměrem. n/mm Obr. Měřicí přístroj můstkové zapojení ukazovatelem soustava s otočnou cívkou. 203.Potenciometry mají odpor 100 Hřídel nulového mo­ torku spojen ozubeným převodem hřídelíkem kompenzačního poten­ ciometru.typu (obr. 204). Ukazovacím přístrojem soustava otočnou cívkou usměr­ ňovačem (obr. 203). Říká také tachometrický gene­ rátor. 204. Indukční motorek za­ staví, když můstek samočinně vy­ rovná. Zdrojem proudu střídavý proud 42 Napěťová cívka připojuje paralelně zdroj proudu proudová cívka připojuje spojnice kompenzačního potenciometru vysílače měřených míst Pv. Ručka měřidla udává polohu nebo stav sledovaného zařízení. Spotřeba měřidla velmi malá, asi mA, proto lze vzdálenosti 100 propojit tachometrický generátor měřidlem hliní­ kovým vodičem průřezu 2,5 mm2. kazovatel měřicí soustavou „nulového motoru*1 Obr. Měření kouřových plynů Měření množství kysličníku uhličitého (OO2) kouřových plynech spo­ čívá odlišné tepelné vodivosti vzduchu kysličníku uhličitého. Stupnice cejchována procentech C02 (obr. Měřicím snímačem rozžhavený platinový drátek, vystavený proudu měřeného plynu. 205). 239