Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 234 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
. Kompenzační krabice lze použít jen pro jeden termoelektrický článek. NiCr—Ni nebo chromelu alumeiu, zn.. Schéma zapojení kom penzační krabice term oelektrickým článkem a ukazovateiem teploty DV Obr. Ch—A, a 600 platiniridia platiny, zn. 198. 199. První jmenovaný kov je polarity -j- druhý Tepelné rozmezí článků označuje barvou, pro článek Cu—Ko barva hnědá, pro Fe—Ko modrá, pro NiCr—Ni zelená, •c i.li spojovací vedeníCu - ^ ] 6 síť o— '"220V kompenzační vedení Obr.. i 0 F f?y spojovac, vedení ] kompenzační veden! + ] lermo- elektrický článek Obr.. 197. Je podstatě odporový můstek, který vyrovnán pro teplotu °C. Kladná větev označuje znamén­ kem nebo červenou barvou. Schéma zapojení přepínače m ěřených íst elektrickým ukazovacím přístrojem DV pro Ch—A žlutá pro PtRh-Pt bílá. Term ostat pro připojení term oelektrických článků Obr.chrómu niklu, zn..I. 196.. PtRh-Pt.. Základní schéma mčření term loktriekým č!ánkem °C l Ij. 236