Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 233 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Přesnost měření závisí na stálosti teploty volných konců článku.34, MĚŘENÍ NEELEKTRICKÝCH VELIČIN Pro nové technologické postupy, zvyšování produktivity samočinnou regulací, dálkovému sledování různých stavů nebo výrobních postupů apod. místa, kde máme měřit, vkládáme bud termoelektrický, nebo odporový teploměr. 198). Rozdíl je jen tom, měřicí soustavy jsou vhodně přizpůsobeny nebo doplněny pro příslušné měření. 196). Kolísání teploty volných srovná­ vacích konců vyloučí kompenzační krabicí (obr. kompenzačním vedením, které materiálu stejných termoelektrických vlastností jako článek. Aby teplotu otevřených konců neměly vliv změny teploty měřeného místa, prodlužují volné konce na vhodné, vzdálenější místo tzv. Termoelektrické články pro různé teploty jsou složeny těchto kovů: Do teploty 400 měd konstantan článek označuje Cu—Ko; do 500 článek železa konstantanu, zn. Celkové ústrojí skládá: a) elektrického teploměru, může být buď termoelektrický, nebo odporový článek, b) spojovacího vedení dvouvodičového nebo třívodičového, c) měřidla ukazovatele teploty potřebným zdrojem elektrického proudu. těmito měřicími přístroji přicházejí elektromontéři stále častěji styku, proto třeba znát alespoň některé nejběžnější základní způsoby měření neelektrických veličin. bylo třeba vyvinout několik nových druhů měřicích přístrojů jejich příslušenství. Termoelektrické teploměry Zahříváme-li svar dvou různých kovů, vzniká mezi druhými, otevřenými konci elektrické napětí; tohoto jevu využívá termoelektrických teplo­ měrů, jimiž měříme teploty —200 600 °C. Kompenzační vedení se používá teploty asi 200 (obr. Měřicí přístroje jsou založeny na stejné zásadě jako měřidla pro měření elektrickém rozvodu. 197) nebo termostatem (obr. Měření teploty Měření teploty obvykle dálkové. Fe—Ko; 900 nikl- 235