Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 229 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Proto provozu zjišťujeme jen izolační stav proti zemi.automatického spouštěče. 231 . pro kompenzaci jalového proudu, se izolační stav mezi polepy nedá Megmetem měřit, jeho energie nestačí k nabití kondenzátoru. Mimo také odpojí střední vodič. Megmetem zjistíme jednotlivé fáze stato­ ru pak měříme izolační odpor mezi jednotlivými fázemi mezi každou fází kostrou motoru. Při napětí 380/220 použijeme Megmet 500 Velikost izolač­ ního odporu není přímo předepsána, bývá větší než MQ. Jeden zkušební hrot Megmetu přiložíme kostru kondenzátoru a druhým hrotem postupně dotýkáme jeho svorek. Velikost izolačního odporu není předepsána, bývá běžně mnohem větší než 000 Íl/V jmenovi­ tého napětí kondenzátoru. Izolační odpor kondenzátoru měříme jeho odpojení sítě odstra­ nění vybíjecích odporů. Izolační odpor jiných spotřebičů, pokud není příslušnou normou jinak stanoveno, být alespoň megaohmů. trojfázového spotře­ biče dosadíme napětí sdružené, nejmenší odpor bude 0,38 Mil. Izolační odpor transformátorů měříme při bezpečně odpojeném transfor­ mátoru sítě jak straně nn, tak straně vn. Izolační odpor mezi polepy Megmetem zjistit jen kondenzátorů malou kapacitou, protože teprve nabití konden­ zátoru proudem Megmetu následuje měření průnikového izolačního proudu. Při tomto měření nevychýlí ručka Megmetu, na­ měříme zkrat. Pro kontrolu zjistíme nejdříve propojení vinutí primární a sekundární straně. Potom změříme izolační odpor mezi vinutím proti kostře nádoby izolační odpor jak vinutí nn, tak vn. vyjmutí pojistkových vložek ochrany moto­ ru, při spouštěči nulové poloze odstraněnu jeho krytu měříme na vývodových svorkách motoru. Pro volbu jmenovitého napětí Megmetu směrodatná velikost sekundárního napětí transfor­ mátoru. U kondenzátorů větší kapacitou, např